COVID-19: Pespektive Kalam Dalam Takdir Antara Qadariyah Jabariyah dan Tawakal

Syukri Alfauzi Harlis

Abstract


Wabah Covid-19 berkembang begitu cepat ditengah-tengah kehidupan masyarakat dunia, kehadirannya membuat kepanikan yang begitu dahsyat, karena ancamannya yang tidak main-main, yang dapat berujung kepada kematian. Semua lini mengambil peran untuk dapat menghentikan laju perkembangan efek dari virus ini, hingga penghentian aktifitas keramaian, termasuk peribadatan di dalam rumah ibadah. Sebagian dari kalangan umat Islam,   dengan adanya kebijakan penghentian kegiatan peribadahan di rumah ibadah tersebut menganggap suatu hal yang sangat berlebihan dan menyalahi prisnsip keyakinan kepada Allah SWT, dan tidak percaya kepada takdir serta tidak mencerminkan ketwakalan sebagai seorang hamba, pada akhirnya melahirkan sikap pengabaian terhadap arahan-arahan umara dan ulil amri, dalam hal ini pemerintah dan ulama. Maka untuk memberikan titik terang dan mampu memahami perspektif ahlu sunnah wal jama’ah dalam persoalan takdir, maka keadaan ini perlu dideskripsikan, kemudian diberikan analisis konseptual terkait persoalan takdir dalam perspektif Qadariyah, Jabariyah dan konsep tawakal.

Kata Kunci: Covid-19, Qadariyah, Jabariayah, Tawakal.


Keywords


Covid-19, Qadariyah, Jabariayah, Tawakal

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/ja.v12i1.1569
Abstract views : 1152 times
PDF : 3375 times

References


Kitab Shahih al Bukhari, Dar al Ta’shil, 2018.

Kitab Shahih al Muslim, Dar al Tayyibah, 2006.

Al Risuny, Ahmad. (2010). Al madkhal Ila Maqashidi al Syari’ah, Darul Kalimah.

Asyqar, Umar Sulaiman(2005). Al-Qadha’ wa al Qadar, Yordan: Dar al Nafais.

Al Shalaby Muhammad, Sunnatullahi fi al Akhdzi bi al Asbabi.

Muhammad Shalaby, Aly Muhammad (2005). Sirah Amirul Mu;minin Umar bin Khattab, Syakhsyiyatuhu wa A’Shruhu, Al Qahirah, Muassasatu Iqra’.

Nasution, M. Yunan. (2006). Pegangan Hidup, jilid I, Semarang: Ramadhani.

Taymiyah, Ahmad bin Abdul Halim. (2004). Majmu al Fatawa Ibnu Taimiyyah, Saudi Arabia, Departemen KeIslaman dan Pengembangan Dakwah.

Shihab, M. Quraish. (2007). Secercah Cahaya Ilahi, Bandung: Mizan Pustaka.

Yusuf, M. Yunan. (2014). Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka Hingga Hasan Hanafi, Jakarta: Prenada Media Group.

Ghani, Abdul. (2016). Konsep Tawakal dan Relevansinya dengan Tijian Pendidikan Islam : Studi Komparasi Mengenai Konsep Tawakal menurut M. Qurasy Shihab dan Yunan Nasution, An-Nuha, Vol 3, No. 1 Juli.

Larasati, Ratih. (2016). Pengarus Stres pada Kesehatan Jaringan Periodontal, Jurnal Skala Husada, Volume. 13 NO. 1 April.

Mulyono, Slamet. (2012). Pergolakan Teologi Syi’ah-Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintergrasi, Ulumuna, Volume 12, No. 2.

Rafiqoh, Tamamah, Konseling Religius: Mengatasi Rasa Kecemasan Dengan Mengadopsi Terapi Zikir Berbasis Religio Psikoneuroimunologi, Jurnal Kopasta, 3(2), 2016.

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang penyelengaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, tanggal 16 Maret 2020.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (di akses tanggal 08 April 2020).

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public (di akses tanggal 20 April 2020).

https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/26/coronavirus-link-to-china-biowarfare-program-possi/ (di akses tanggal 08 April 2020).

https://voxntt.com/2020/03/18/new-corona-tool-war-perang-militer-setelah-perang-dagang-as-vs-china/59857/ (di akses tanggal 08 April 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=AFQj0MX5b


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Faklutas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Kel.Anduring. 
Kec.Kuranji, Kota Padang, SUMBAR
Tlp/Fax: 
Handphone: 
E-mail: al-aqidah@uinib.ac.id


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.