Failed to fetch OJS Article Content. DAKWAH DAN SENI BERBICARA | salmadanis | Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi

DAKWAH DAN SENI BERBICARA

salmadanis salmadanis

Abstract


disebut dengan juru dakwah (al-Da'i). Untuk Al-Qur'an adalah kitab dakwah yang mencakup didalamnya unsur- unsur yang mengintari dakwah, seperti
juru dakwah, penerima dakwah, metode dakwah, dan media dakwah. Dakwah dengan segala unsurnya merealisasikannya kepada masyarakat diselenggarakan oleh al- da'i yang telah memenuhi kriteria-kriteria dengan
itu untuk mempergunakan cara-cara tertentu, sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat. aktifitas yang dilakukan oleh setiap muslim yang tak
terpisahkan satu sama lain, masing-masing unsur dalam dakwah mendapat perhatian dan sorotan dalam al-Qur'an secara sistematis dan sesuai dengan masyarakat yang adalah kesatuan suatu Dakwah seperangkat dengan sesuai kemampuannya, bertujuan menjadikan
seluruh umat manusia meyakini dan mengamalkan ajaran Islam dengan
baik dan bertanggungjawab serta diiringi dengan akhlak mulia demi
memperoleh kebahagiaan sekarang dan yang akan datang. kondisi
sosial mengintarinya. Dakwah sebagai ujung tombak bagi pengembangan Islam diwujudkan keberbagai segi kehidupan manusia. Melaksanakannya dalam artian umum adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim.

Keywords


dakwah;seni;lisan

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/al-hikmah.v0i0.1017
Abstract views : 296 times
PDF : 157 times

References


Mulkhan,

Abdul Munir "Ilmu Dakwah Diam dalam Gugatan," dalam Mingguan Misi, Yogyakarta: IAIN Wali Songo Press, 1995

Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, Mu jam Maqayis al-Lughah. (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1389 H/1969M).

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al- Thabari. Jami al-Bayán an Ta wil

(Mesir al-Qur an, Syirkah)

Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1968)

Abf Qasim Jarallah Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-

Khawarizmi, Al-Kasysyáf 'an-Hagáiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Agáwil Fi Wujuh al-Ta wil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Abu Bakar Zakaria, al- Da'wah ila al-Islam, (Mesir: Dar al-

'Urulah, tt)

Ahmad Musthafa al-Marâghî, Tafsir al-Marághi, (Mesir: Musthafa al-Babi al-FHalabi wa Auladuh, 1963)

Ali Mahfuzh, Hidayah arMursyidin (Mesir: Dar al.Kitab al-

Arabi. 1952)

Ali al-Jarim & Musthafa Amin, al- Balaghah al Wádihah, (Jakarta: CV Sa'adiyah Putra, Tth)

Al-Imâm Abi al-Hasan AII ibn Ahmad al-Wähidi, Asbáb al-Nuzul

(Beirut Dar al-Kitäb al-Ilmiah, 1991)

Rais, Ziam, (Bandung: Mizan. 1996)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu KomunikasiFakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1, Lubuk Lintah, Kuranji. 
Kota Padang, Sumatera Barat, 25153
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.