AKHLAK MAZMUMAH DALAM AL-QURAN

Zulbadri Zulbadri

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk membahas akhlak mazmumah dalam Islam. Banyak ditemukan bentuk ungkapan akhlak buruk dalam pergaulan sehari-hari. Akhlak merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. salah dalam  tindakan  seseorang  manusia  yang  panutannya  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan Hadis  Rasulullah  saw. Metode penulisan ini adalah dengan metode Lebrary Riseach. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang pengertian akhlak tercela dalam hubungan sesama manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia,di antaranya dusta, munafik, melempar tuduhan keji dan  menada-adakan kebohongan terhadap orang lain.


Keywords


Akhlak, dusta, al-Qur’an

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.258
Abstract views : 7625 times
PDF : 18931 times

References


Alusiy, syihabuddin mhd ibn Abdullah al-Husainiy, Ruhu al-Ma’aniy fi tafsir al-Qur’an al-‘Azhim wa sab’u al-Matsaniy, Muassasah ar-Risalah,2000,

Al-Biqai, Burhanudddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar, Nizam ad-Durar fi Tanasub al-Ayah wa as-Suwar, juz.7, hal.605

Al-Bukhary, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah,al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadis Rasulullah saw wasunnatih wa ayatih SahihBukhari, juz. 1. Hal.58,

Al-Husaini, Mohammed Rashid bin Ali Ridha bin Mohammed Shams al-Din bin Muhammad Bahauddin maula Ali bin Khalifa Kulmuny, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar), Kairo, Al-Haiah al-Mishriyah al-Ammah lil kitab, 1990

Al-Maraghi, Ahmad bin Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Mesir, Darul Fikri, 1970

Al-Qurthubi, Abu Abdullah bin Muhammad bi Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Anshari al-Khuzraji Syamsuddi, Al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an ,Tafsir Al-Qurthubi, Kairo; Dar al-Kutb al-Nishriyah, 1994

Al-Qusyairiy, Abd al-Karim bin Hawzan bin Abd al-Malik, Lithaif al-Isyarah, Tafsir al-Qusyairy, Mesir:Al-Haiah al-Misriyah al-Amah lilkitab, 1999

Al-Sa’di, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah, Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, Muassasah ar-Risalah, 2000

Shihab, M Quraish,Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan keserasian al-Quran, Tanggaerang: Lentera Hati,cet III,2005

Al-Thabariy, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir ibn Ghalib al-Amaliy Abu Ja’far, Jami’ al-Bayan fi takwil al-Qur’an, 2:356,

Al-Wahidi, Abu al-Hasan bin Ahmad, Al-Washit fi Tafsir al-Quran, Dar al-Kutut al-Ilmiyah, Beirut. 1994.

Qutb, Sayyid, Fi Zilal al-Qur’an, Beirut, Dar el-Fikr, 1971

Al-Zuhaili, Wahba bin al-Mustafa, Tafsir Al-Munir fi ‘Aqidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj Beirut, Dar Elfikri,1991


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1, Lubuk Lintah, Kuranji. 
Kota Padang, Sumatera Barat, 25153
Handphone: +62 8126615808
E-mail: jurnal-ulunnuha@uinib.ac.idCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.