STUDI HADIS MUSLIM (KASUS HADIS MAUQUF TENTANG PRAKTIK NIKAH MUT’AH PADA MASA SAHABAT)

Muhammad Fauzhan 'Azima

Abstract


Sebagai hadis yang bersumber dari sahabat, hadis mauquf tidak selalu seirama dengan hadis Nabi (hadis marfu). Terkadang muatan hadis mauquf terlihat bertentangan dengan matan hadis marfu. Pada bab nikah mut’ah misalnya, ditemukan hadis mauqufyang menginformasikan terjadinya praktik nikah mut’ah pada masa sahabat (pasca wafatnya Rasulullah). Informasi ini terlihat tidak sejalan dengan hadis marfu yang justru memuat pengharaman abadi nikah mut’ah oleh Rasulullah. Dua hadis ini sama-sama termaktub dalam Sahih Muslim(salah satu kitab kompilasi hadis yang diklaim penyusunnya hanya memuat hadis sahih), sehingga penelitian terhadap hadis tersebut sekaligus menjadi batu ujian bagi konsistensi Imam Muslim (penyusun Sahih Muslim) dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik meneliti kualitas hadis mauquftentang praktik nikah mut’ah pada masa sahabat serta konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis mauquf yang secara lahir terlihat menyalahi hadis marfu tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis mauquf tentang praktik nikah mut’ah pada masa sahabat dalam Sahih Muslimberkualitas maqbul (sanadnya berstatus hasan li gairih dan matannya bernilai sahih). Kualitas maqbul hadis mauquf tentang praktik nikah mut’ah pada masa sahabat ini menjadi indikasi konsistensi Imam Muslim dalam menerapkan kriteria kesahihan hadisnya terhadap hadis mauquf tersebut.


Keywords


Hadis Muslim, Mauquf, Nikah Mut’ah, Sahabat

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/ju.v8i1.289
Abstract views : 569 times
PDF : 609 times

References


Abbas, Hasjim, Kritik Matan Hadis, Versus Muhaddisin dan Fuqaha, Yogyakarta, Kalimedia, 2016

‘Abbas, Wassi Allah bin Muhammad, ‘Ilmu ‘Ilal al-Hadis wa Dauruhu fi Hifz as-Sunnah an-Nabawiyyah, Makkah, Jami’ah Umm al-Qura, tt.

Baihaqi, al-Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali, as-Sunan al-Kubra, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003

Buchari, Kaidah Keshahihan Matn Hadits, Padang, Penerbit Azka, 2004

Bukhari, al-,Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abd Allah, Sahih al-Bukhari, Beirut,Dar Tuq an-Najah, tt.

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Dimasyqi, ad-,‘Imad ad-Din Abu al-Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Kasir, al-Bidayah wa an-Nihayah, Gizah, Hijr, 1997

Ibn ‘Abd al-Bar, Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abd Allah bin Muhammad, al-Isti’ab fi Ma’rifah al-Ashab, Kairo, Nahdah Misr, 1928

Ismail, M. Syuhudi, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Jakarta, Bulan Bintang, 1988

------------, Pengantar Ilmu Hadis, Bandung, Penerbit Angkasa, 1987

Jazari, al-, ‘Iz ad-Din bin al-Asir, Asad al-Gabah fi Ma’rifah as-Sahabah, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.

Khatib, al-,Muhammad‘Ajjaj, Usul al-Hadis, ‘Ulumuhu wa Mustalahuh, Beirut,Dar al-Fikr, 1989

Madani, al-, Malik bin Anas, Muwatta’ al-Imam Malik, Beirut, Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1985

Manzur, Ibn, Lisan al-‘Arab, Kairo, Dar al-Ma’arif, tt.

Maziri, al-,Abu ‘Abd Allah Muhammad bin ‘Ali bin ‘Umar, al-Mu’lim bi Fawa’id Muslim, Tunis, ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1987

Mizzi, al-,Jamal ad-Din Abu al-Hajjaj Yusuf, Tahzib al-Kamal fi Asma’ ar-Rijal, Beirut, Mu’assasah ar-Risalah, 1983

Naisaburi, an-,Muslim binal-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, Sahih Muslim, Beirut,Dar Ihya’at-Turas al-‘Arabi, tt.

Nawawi, an-,Abu Zakariya Muhyi ad-Din Yahya bin Syarf, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi,Kairo,al-Matba’ah al-Misriyyah, 1929

Nuri, an-, As-Sayyid Abu al-Ma’ati, al-Jami’ fi al-Jarh wa at-Ta’dil, Beirut, ‘Alim al-Kutub, 1992

Rakhmat, Jalaluddin, “Pemahaman Hadis: Perspektif Historis,” Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY, 1996

Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung, Mizan, 2009

------------------, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, Jakarta, Lentera Hati, 2006

Suyuti, as-,Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr, Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi, Madinah, al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972

Syahrazuri, asy-,Abu ‘Amr ‘Usman bin ‘Abd ar-Rahman, Muqaddimah Ibn as-Salahfi ‘Ulum al-Hadis, Beirut, Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995

Syaibani, asy-,Abu ‘Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, ttp.,Mu’assasah ar-Risalah, 2001

Sya’roni, Usman, Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008

Tahhan, at-,Mahmud, Taisir Mustalah al-Hadis, Jeddah, Haramain, tt.

Tim Ahlulbait Indonesia, Syiah Menurut Syiah, Jakarta, Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014

Yuslem, Nawir, Metodologi Penelitian Hadis: Teori dan Implementasinya dalam Penelitian Hadis, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2008

Yusu’i, al-,Luwis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lugah waal-A’lam, Beirut,Dar al-Masyriq,1986

Z|ahabi,az-, Syams ad-Din Muhammad bin Ahmad, Mizan al-I’tidal fi Naqd ar-Rijal, Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995

Zahw, Muhammad Muhammad Abu, al-Hadis wa al-Muhaddisun, Kairo, Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.

Zuhaili, az-, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985

Zulkarnaini, Kehujahan Qaul Sahabi (Kajian Terhadap Pemikiran Ushul Fikih dan Fikih Al-Syaukani), Jakarta, The Minangkabau Foundation, 2001

Jurnal dan Artikel

Muhibbin, “Kajian Kritis Atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis Al-Jami’ Al-Shahih,” Autentisitas dan Otoritas Hadis Dalam Khazanah Keilmuan dan Tradisi Islam, Yogyakarta,Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan LPPI UMY, 2004


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1, Lubuk Lintah, Kuranji. 
Kota Padang, Sumatera Barat, 25153
Handphone: +62 8126615808
E-mail: jurnal-ulunnuha@uinib.ac.idCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.