METODE MEMAHAMI SUNNAH

Edi Safri

Abstract


Fiqh al-hadis merupakan aspek  kajian  hadis yang sangat penting untuk memahami pesan-pesan Rasul secara tepat dan benar. Adakalanya sunnah/hadis dapat dipahami langsung dari makna zahirnya, namun adakalanya pema­haman yang tepat dan benar baru didapatkan setelah menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan  tertentu. Dalam kajian fiqh al-hadis ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain: Memahami hadis berdasarkan Isyarat al-Qur’an, me­mahami hadis-hadis mukhltalif, tanawwu’ ibadah, kajian subtantif filosofis serta memahami sarana yang tujuan penyampaian suatu hadis.


Keywords


Manhaj, Fiqh al-Hadis, Isyarat al-Qur’an, Mukhtalif al-Hadis, Tanawwu’ Ibadah

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15548/ju.v6i1.574
Abstract views : 576 times
PDF : 1882 times

References


Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, ‘Ulumuh wa Mushthalahuh, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Abu Yaser al-Hasan al-‘Ilmiy, Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah Dirayat wa Tanzila, Disertasi Doktor, Al-Azhar, 1994 (naskah tidak diterbitkan

Muhammad ibn Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam, Dahlan, Bandung, tth., jilid I,

Rif’at Fawziy ‘Abdul Muthalib, Tawtsiq al-Sunnah fiy al-Qarn al-Tsaniy al-Hijriy Ususuh wa Ittijahatuh, Maktabah al-Khanijiy, Mesir, cet. I, 1981


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, UIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus No.1, Lubuk Lintah, Kuranji. 
Kota Padang, Sumatera Barat, 25153
Handphone: +62 8126615808
E-mail: jurnal-ulunnuha@uinib.ac.idCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.